Samsung Dual SIM telefoner

Samsung J3 Black
7600491
1.380,00 
Samsung J3 Black Duos
760049
1.380,00 
Samsung J3 Gold
7600611
1.380,00 
Samsung J3 Gold Duos
760061
1.380,00 
Samsung J3 White
7600581
1.380,00 
Samsung J3 White Duos
760058
1.380,00